Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2014-07-15 20:30

Την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου,

με 18 επί συνόλου 70 θεμάτων να αφορούν στο νομό Θεσπρωτίας και ένα εκ των 18 να αφορά στην Πέρδικα

1)Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2014, όπως διαμορφώθηκε μετά την 3η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014.

2)Έγκριση δαπανών για την μετατόπιση τμήματος του δικτύου της ΔΕΗ, λόγω εκτέλεσης εργασιών στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – Τροποποίηση 13ης Επ. Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενήτι – Πολύλοφος – Λύγγος)», που αφορά το Τμήμα στα Πετράλωνα.

3)Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών «Νομοτέλεια», για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Π.Ε. Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.

4)Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου (Υποέργο: Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 6.765,00 με ΦΠΑ.

5)Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη Διορθώσεων Κτηματολογικών στοιχείων Αναδασμού αγροκτημάτων Παραμυθιάς-Καρυωτίου», προεκτιμώμενης αμοιβής € 30.000,00 με ΦΠΑ, κατά τις διατάξεις της παρ. 2στ) του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3481/06 και συγκρότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

6)Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στην Κοκκινιά με μίσθωση μηχανημάτων», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 64827/2366/18-06-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 20/847/25-06-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

7)Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Συντήρηση και βελτίωση βατότητας δρόμου για πολιτική προστασία στο Τ.Δ. Κορύτιανης», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 64823/2365/18-06-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 20/848/25-06-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

8)Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Μίσθωση μηχανημάτων για μεταφορά μπαζών από καθαρισμούς χειμάρρων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 64831/2367/18-06-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 20/849/25-06-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

9)Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Διάνοιξη δρόμου πυροπροστασίας στην Δ.Κ. Πέρδικας», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 64841/2368/18-06-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 20/850/25-06-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

10)Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Καθαρισμό – συντήρηση επαρχιακού δικτύου προς Σαγιάδα – Μαυρομάτι», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 68325/2519/26-06-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 21/895/02-07-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

11)Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 73478/2692/10-07-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για άμεση επέμβαση για «Μεταφορές του μηχανήματος έργου ΜΕ-119462 Περιφέρειας Ηπείρου στην Π.Ε. Θεσπρωτίας».

12)Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

13)Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας προφορικής δημοπρασίας και κατάρτιση της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου-αποθήκης, για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης υλικών εκτάκτων αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

14)Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

15)Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (προμήθεια υλικών καθαριότητας, δημοσιεύσεις κλπ).

16)Έγκριση των Πρακτικών Νο1/11-04-2014, Νο2Α/29-04-2014, Νο2Β/23-05-2014, Νο2Γ/23-06-2014 και Νο3/04-07-2014, της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ACROSSEE (Accessibility improved at border CROSsings for the integration of South East Europe)“, προϋπολογισμού € 91.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας SOUTHEAST EUROPE 2007-2013.

17)Έγκριση των αρ. πρωτ. 122466/3656/10-12-2013 και 36057/1288/02-04-2014 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, περί παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του έργου «Υπηρεσίες  Τεχνικής και  Διοικητικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση Δράσεων του Υποέργου της Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας  της  Περιφέρειας  Ηπείρου στο  πλαίσιο της Πράξης με  διακριτικό τίτλο “TEMPTING STREETS”».

18)Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών για τη μετακίνηση και διαμονή του διαχειριστή του έργου ΙΝΝΟVOIL κ. Ηλία Σπυρόπουλου υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 18 μαθητών και των 3 συνοδών καθηγητών τους στο Μπάρι, που πραγματοποιήθηκε στις 05-05-2014 στο πλαίσιο του προγράμματος «INNOVOIL  Implementation of an innovative protocol for the valorization of extravirgin olive oil», βάσει του από 31-03-2014 Πρακτικού της Ομάδας Έργου (Ο.Ε.) και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε.).