Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2014-06-24 18:36

 Την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 και ώρα 9.30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι σε ότι αφορά στο νομό Θεσπρωτίας. Ένα μεταξύ των έντεκα  συνολικά θεμάτων αφορά στην Πέρδικα.

1) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών λόγω βροχοπτώσεων  και κατολισθήσεων στον δρόμο Παλαιόκαστρο-Καρβουνάρι», προϋπολογισμού € 246.000,00 με ΦΠΑ και ακύρωση της σχετικής, αριθμ. 10/425/28-03-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

2) Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 64827/2366/18-06-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επε     επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στην Κοκκινιά με μίσθωση μηχανημάτων».

3)Έ    3) Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 64823/2365/18-06-2014 απόφαση του Αντ    Αντιιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την «Συντήρηση και βελτίωση βατότητας δρόμου για πολιτική προστασία στο     Τ.Δ. Κορύτιανης».

4)Έ    4) Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 64831/2367/18-06-2014 απόφαση του Αντ    Αντιιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την «Μίσθωση μηχανημάτων για μεταφορά μπαζών από καθαρισμούς χειμ    χειμάρων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας».

5)Έ    5) Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 64841/2368/18-06-2014 απόφαση του Αντ    Αντιιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την «Διάνοιξη δρόμου πυροπροστασίας στην Δ.Κ. Πέρδικας».

6)Έ    6)Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου πολιτικής προστασίας στη     στη Ραβενή», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 57145/2030/28-05-2014 απόφασης του Αντ Αντ    ιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 18/759/10-06-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

7)Έ 7)Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Έγ    8) Έγκριση  ανάθεσης της ετήσιας συντήρησης του προαύλιου χώρου του κτηρίου στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσ    Θεσπρωτίας.

8)Έ 9)Έγκριση του Πρακτικού Νο2/13-06-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού πρόχειρου δαι    διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαι    ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2014 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 2  20.182,41 ευρώ με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

9)Έ    10) Έγκριση του Πρακτικού Νο1/13-06-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού, για     την επιλογή αναδόχου για υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλ    πλαίσια  προγράμαμτος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 9    7.032,91 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου για τον Τομέα Α΄, του Πίνακα I, του Πα    παραρτήματος Α΄της διακήρυξης.

 

10) 11) Απόφαση επί του αιτήματος του Χαραλάμπους Τζώρα, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπε    Ηπείρου/ Π.Ε. Θεσπρωτίας, για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν.