Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2013-11-15 20:40

Την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10:00, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Ηπείρου προκειμένου να προβεί στην επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης, από 08-11-2013 συνεδριάσεως. Στα υπό επικύρωση θέματα συμπεριλαμβάνονται και οκτώ (8) που αφορούν στο νομό μας.Αυτά είναι τα εξής:

1)Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαμενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», αναδόχου Αναστασίου Λιάνου ΕΔΕ.

2)Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού έργου Παραποτάμου Ν. Θεσπρωτίας», με Αναδόχους τους κ. κ. Κυλάφη Νικόλαο Πολ. Μηχ. (Υδραυλικά έργα), Τριανταφυλλάκου Παναγιώτη Ηλ/γου Μηχ., (Ηλεκτρομηχανολογικά έργα), και Παπαναγιώτου Γεωργίου Πολ. Μηχ., (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

3)Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην Επαρχιακή οδό Καρτέρι – Πέρδικα του Δήμου Ηγουμενίτσας», αναδόχου εταιρείας «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 31-03-2014.

4)Έγκριση τροποποίησης της από 12-07-2013 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Σωτηρίου Χρ. Γεωργούλη, Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρμογή ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», στο πλαίσιο υλοποίησης της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE-ITALY 2007-2013 .

5)Έγκριση του Πρακτικού Νο4/12-11-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου "“ADRIATIC MODEL FOREST – AMF”», προϋπολογισμού € 145.260,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC  2007-2013,  No 2 ord/0085/0 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.

6)Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της δαπάνης για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο όνομα της Κουτσοχρήστου Γεωργίας, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και με  ημερομηνία απόδοσης έως την 31-12-2013.

7)Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια επτά (7) σφραγίδων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

8)Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας συμπληρωματικού εξοπλισμού για την πιστοποίηση του Δημόσιου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Θεσπρωτίας.