Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2013-11-08 09:19

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10:00, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπής της

Περιφέρειας Ηπείρου. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης υπάρχουν και δύο που αφορούν στο νομό μας και είναι τα εξής:

1)Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

2)Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών για την ασφάλιση των είκοσι τεσσάρων (24) οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το χρονικό διάστημα από 21-11-2013 μέχρι 20-11-2014, βάσει της διενεργηθείσας διαδικασίας λήψης κλειστών προσφορών.