Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2013-08-08 20:22

Την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013 και ώρα 10:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 31-07-2013 συνεδριάσεως.

Τα θέματα τα οποία άπτονται του νομού Θεσπρωτίας είναι τα εξής:

1)Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2013 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες στο έργο «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 385.000,00 με ΦΠΑ.

2)Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες παρεμβάσεις της Π.Ε. Θεσπρωτίας σχετικά με την πρόληψη πυρκαγιών, που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. 71647/2923/23-07-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 21/923/24-07-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

3)Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την μυοκτονία- εντομοκτονία του κτιρίου στέγασης των Υπηρεσιών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

4)Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

5)Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.

6)Έγκριση των Πρακτικών Νο1/01-07-2013 και Νο2/29-07-2013 της Επιτροπής διεξαγωγής του επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προμήθεια εξοπλισμού της πιλοτικής υλοποίησης δικτύου ποδηλατικών σταθμών στην Ηγουμενίτσα στο πλαίσιο του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.