Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2015-02-18 20:11

 

 

Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 06-02-2015 συνεδριάσεως.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-06-2015.

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Πηγάδια – Πλατανούσα και Μονολίθι – Πράμαντα», αναδόχου Αθανασίου Π. Μηλιώνη, μέχρι την 19-05-2015.
 2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φθορών προσαγωγού διώρυγας δρόμων και επιφανειακή πύκνωση δικτύου στον κάμπο της Κόνιτσας» προϋπολογισμού € 45.000,00 με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-12-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λοφίσκου», προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης που διενεργήθηκε στις 04-02-2015, για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στη θέση «Λύγγος» της 13ης επαρχιακής οδού», προεκτιμώμενης αμοιβής € 9.000,00 με Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση συνέχισης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι», από την εργοληπτική επιχείρηση «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. «ΙΝΤRAKAT») λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της αναδόχου «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ».
 6. Έγκριση του Πρακτικού Νο4/05-02-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού (διεθνούς) μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της για το έτος 2015 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 7. Έγκριση μεταφοράς των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, από το κτίριο της οδού Μολοσσών 4 στα Ιωάννινα, το οποίο υπέστη βλάβες λόγω πυρκαγιάς, στο κτίριο του 2ου Γυμνασίου Ανατολής, με λεωφορεία της «Αστικό ΚΤΕΛ Α.Ε.», με τη χορήγηση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων.
 8. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/04-02-2015 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Διακυβέρνηση της Αδριατικής»/«Adriatic Governance Operational Plan» και ακρωνύμιο AdriGov, προϋπολογισμού € 108.330,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Αδριατική».
 9. Έγκριση του Πρακτικού V/16-02-2015 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την «Διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας-επιμόρφωσης και παραγωγής προωθητικού υλικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism”», προϋπολογισμού € 60.500,00 με ΦΠΑ, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC 2007 – 2013.
 10. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών, στα πλαίσια του Στρατηγικού Έργου «Greece – Albania Energy Tourism – G.AL.E.T.», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA CROSS BORDER PROGRAMME «Greece – Albania 2007-2013».
 11. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Ευάγγελου Τσιάρα και Ιωάννη Παπαγιάννη,  στις Βρυξέλλες, από 4 έως 8-03-2015, για την συμμετοχή τους στην Τελική Συνάντηση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Promoting multi-level governance in support of Europe 2020» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 12. Έγκριση δαπάνης για την μετάφραση τιμολογίου, που αφορά στη μεταφορά των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διανομή στο κοινό, στα πλαίσια της τουριστικής έκθεσης «ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 2014» που διοργανώθηκε στο Μόναχο, το χρονικό διάστημα 26-30/11/2014 και στην οποία συμμετείχε η Περιφέρεια Ηπείρου (αριθμ. 35/1481/06-11-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
 13. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης μαθητών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης.
 14. Έγκριση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, με αύξηση της προϋπολογισθείσας ποσότητας, στην από 29-10-2014 σύμβαση της Περιφέρειας Ηπείρου με την εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», για την προμήθεια αλατιού για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2014-2015.
 15. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας και μεταφοράς άλατος, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω παγετού - χιονοπτώσεων, στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου.
 16. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση  βατότητας (κατολισθήσεις- καθιζήσεις- πτώσεις λίθων, κλ.π.) που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις- χιονοπτώσεις) στην επαρχιακή οδό Ελάτη-Δίκορφο και επαρχιακές οδούς προς Λάϊστα, Βραδέτο, Παπίγκο και Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου, επαρχιακές οδούς Μέτσοβο-Μηλιά, Ανθοχώρι-Ανήλιο, Βοτονόσι-Μέτσοβο και από Λίμνη Πηγών Αώου προς Φλαμπουράρι του Δήμου Μετσόβου, στις επαρχιακές οδούς προς Δίστρατο, Φούρκα, Αετομηλίτσα του Δήμου Κόνιτσας και στις επαρχιακές οδούς Πράμαντα-Ματσούκι, Συράκο-Καλαρύτες και προς Βαθύπεδο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, βάσει της αριθμ. πρωτ. 139621/5194/29-12-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 1/6/09-01-2015  απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 17. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις- καθιζήσεις κ.λ.π.) που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις- χιονοπτώσεις) και προκάλεσαν διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Λάλιζα-Μικροχώρι-Δομολεσσά-Σενίκο του Δήμου Δωδώνης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 140913/5212/30-12-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 1/7/09-01-2015  απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 18. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 21ης Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 19. Έγκριση συνδιοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικά και έγκριση σχετικών δαπανών.
 20. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 21. Έγκριση δαπάνης εργασιών εξωραϊσμού των εξωτερικών τοίχων του διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου.
 22. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού  € 19.870,20  με ΦΠΑ, για την ανάθεση της Διαχείρισης  του  Στρατηγικού Έργου «Greece – Albania Energy Tourism – G.AL.E.T.», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA CROSS BORDER PROGRAMME «Greece – Albania 2007-2013» και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 23. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμου Σκοτωμένο - Μηλιά - Καταρράκτης Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 24. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή του καταστραφέντος από κατολίσθηση βράχων, κιγκλιδώματος της γέφυρας του επαρχιακού δρόμου μετά την Αν. Καλεντίνη προς Ρετσιανά – Διχομοίρι – Καστανιά – Τετράκωμο – Μεσουντα, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 164/27-01-2015 (ΑΔΑ: 75ΨΛ7Λ9-ΟΛΘ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού € 40.000 για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντικατάσταση ιχθυοφραγμάτων στο στόμιο Αγ. Ονούφριος ιχθυοτροφείου Λογαρού».
 26. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Γεωργαλή Ιωάννη, στην Θεσσαλονίκη στις 12, 16 & 17-02-2015 για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας (αναχώρηση και επιστροφή από την έκθεση «GREKLAND PANORAMA» στη Στοκχόλμη), και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 27. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας, Τάσιου Μαρίας και Κλίτσα Ελένης, στα Ιωάννινα, για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 28. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχεύσεων 100 δικαιούχων της Π.Ε. Άρτας, για τους μήνες Μάρτιο - Απρίλιο 2015.
 29. Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης χώρου στάθμευσης, για τις ανάγκες στάθμευσης του αυτοκινήτου του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας.
 30. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, που εκτελεί ο μεταφορέας Μαλτέζος Απόστολος, λόγω εγγραφής νέου μαθητή.
 31. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 32. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη μειοδότη – εργολάβου του προγράμματος καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2015, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 33. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και για την επισκευή και συντήρηση λοιπού εξοπλισμού έτους 2015, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
 34. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (ετήσια  συντήρηση των ανελκυστήρων, προμήθεια σφραγίδων).
 35. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του συμβολαίου πλήρους συντήρησης «Ecm-Προκοστολόγηση» και Ecm – Εργολήπτης (πρόγραμμα σύνταξης μελετών) από 1-01-2015 έως 31-12-2015 μαζί με συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 36. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. 17493/557, 17501/558, 17506/559, 17510/560, 17513/561, 17516/562 & 17518/563/09-02-2015 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα βατότητας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Π.Ε. Θεσπρωτίας που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
 37. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση σε διάφορα σημεία του επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω θεομηνίας, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και των αντίστοιχων, αριθμ. 4/138/06-02-2015, 4/139/06-02-2015, 4/140/06-02-2015, 4/141/06-02-2015 4/142/06-02-2015 και 4/143/06-02-2015 αποφάσεων ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 38. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην διοργάνωση Ημερίδας – Συνεδρίου με θέμα: «Ευλογιά – Καταρροϊκός Πυρετός των Αιγοπροβάτων και νέα ΚΑΠ».
 39. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 308/2014 οριστικής αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας (τμήμα Μονομελές).
 40. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» (Υποέργο: Καθαρισμός χαντακιών 10ης και 11ης επαρχιακών οδών)», προϋπολογισμού € 11.700,00 με ΦΠΑ.
 41. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-02-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τεχνικά έργα στερέωσης ετοιμόρροπων ογκόλιθων ανάντη πρανούς της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με Φ.Π.Α.
 42. Έγκριση παράτασης τμηματικής προθεσμίας εκπόνησης του σταδίου της Υδραυλικής μελέτης και της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) και μεταβολής των καθαρών χρόνων και των χρόνων εγκρίσεων του παρόντος καθώς και των υπολειπόμενων σταδίων της μελέτης «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα» αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ».
 43. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών ασφάλειας των συστημάτων συναγερμού των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2015.
 44. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων - δεμάτων της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2015.
 45. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης-χαρτιού, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2015, προϋπολογισμού € 49.000,00 με ΦΠΑ.
 46. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 47. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών ενοικίασης μίνι βαν με οδηγό για τη μεταφορά και ξενάγηση Φιλανδών δημοσιογράφων στο πλαίσιο του Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) που θα πραγματοποιηθεί στην Ήπειρο από 24 έως 28/02/2015.
 48. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 11173/161/27-01-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για  την παροχή έργου από 28-01-2015 για την ενίσχυση αναχωμάτων και καθαρισμούς χαντακιών προς αποφυγή πλημμυρών, άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις- καθιζήσεις- πτώσεις λίθων, κλ.π.) που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις- χιονοπτώσεις- πλημμύρες) συνολικά στην ΠΕ Πρέβεζας.
 49. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-11-2014 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών οδού Κρυοπηγής – Ε.Ο.19») προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και επαναδημοπράτηση του έργου, με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
 50. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών για την συλλογή κτηματολογικών στοιχείων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου νυν Δήμου Πρέβεζας και οικισμών λούτσας και παραλίας λούτσας Δήμου Πάργας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 17.220,00 με ΦΠΑ.
 51. Έγκριση της κατανομής πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών και ξυλείας στεγών για τις ανάγκες των κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου και σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007.
 52. Έγκριση δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής μηχανημάτων – οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.