Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2014-09-12 09:17

Σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβεί στην επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης, από 29-08-2014 συνεδριάσεως.

Οκτώ (8) είναι τα θέματα που αφορούν στο νομό Θεσπρωτίας από τατριάντα ένα (31) συνολικά που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη:

 

1)Έγκριση διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Γηρομερίου», προϋπολογισμού 115.852,85 € πλέον Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ318/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ31880017 και τίτλο «ICE- I.C.E. Innovation, culture and Creativity for a new economy - Περιφέρεια Ηπείρου» και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

2)Έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού, προϋπολογισμού € 3.040,00 με ΦΠΑ, στα πλαίσια του έργου «Environmental Parks», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

3)Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση οδού από Μορφάτι έως Μεσοβούνι ΤΚ Σπαθαραίων)», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.

4)Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φιλιατών» (υποέργο 1) της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φιλιατών» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (με κωδικό ΟΠΣ 349377), αναδόχου εταιρείας «ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ», μέχρι την 28-02-2015.

5)Έγκριση των Πρακτικών Νο 2Α/12-08-2014, 2Β/04-09-2014 και 2Γ/08-09-2014  (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Θεσπρωτίας για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2013-2014 και το σχολικό έτος 2014-2015.

6)Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 94603/3304/09-09-2014 αποφάσεως του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, περί παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του έργου «Υπηρεσίες  Τεχνικής  και  Διοικητικής Υποστήριξης  για την Υλοποίηση Δράσεων του Υποέργου  της Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  με  διακριτικό  τίτλο  “TEMPTING STREETS”».

7)Έγκριση δαπανών για συντήρηση λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του ΚΕΔΔΥ Θεσπρωτίας.

8)Έγκριση μετακίνησης της Μάντζιου Ιωάννας, υπαλλήλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην Αθήνα, από 07/09/2014 ως 17/09/2014, για συμμετοχή επιμορφωτικό πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης υποψηφίων νέων εξεταστών των Περιφερειακών Ενοτήτων σε θέματα πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων κατηγορίας β΄και έγκριση των σχετικών δαπανών.