Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2014-01-24 10:11

Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι, σε ότι αφορά στο νομό Θεσπρωτίας πάντα.

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 16-01-2014 συνεδριάσεως

1) Συμπλήρωση της υπ. αρ.. 37/1669/20-12-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος της Επιτροπής αξιολόγησης ανοικτών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης με τακτικά-αναπληρωματικά μέλη του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας, για το έτος 2014.

2) Τροποποίηση της υπ. αρ. 37/1659/20-12-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2013-2014, και έγκριση ανάθεσης νέων δρομολογίων καθώς και μαθητικών δελτίων.

3)Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

4)Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στο ΙΚΑ Ηγουμενίτσας, για την ανάδειξη με δικές του διαδικασίες, προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης.

5)Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου), για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ηγουμενίτσας, με δικές του διαδικασίες.

6) Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

7)Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 5357/138/16-01-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση – συντήρηση οδού Γκρίκας – Κάιτσας – Ράπης - Αμπελιάς».

8)Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Τσιρώνη Ευάγγελου, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά στον έλεγχο οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, από το ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας και κάρτες καυσαερίων.

9)Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δακούκη Ηλία, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή του στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL», που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ) από 03 έως 07-02-2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

10) Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Άννας Δήμα, στην Αθήνα, από 16 έως 21-02-2014 για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) με κωδικό 80019P14 και τίτλο «ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

11)Έγκριση προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών (με τα αντίστοιχα περιφερειακά), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.