Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

2013-09-02 10:39

Η Οικονομική Επιτροπή Ηγουμενίτσας συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00, στο

γραφείο του Δημάρχου Ηγουμενίτσας. Τα προς συζήτηση θέματα είναι τα εξής:

Θέμα 1ο

Διάθεση ψήφιση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2013.

Θέμα 2ο

Επί αιτήσεως της εταιρείας VODAFON για αναπροσαρμογή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης.

Θέμα 3ο

Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση δυο κτιρίων στην Ηγουμενίτσα για στέγαση του 5ου και του 8ου Νηπιαγωγείου.
Θέμα 4ο

Καθορισμός των όρων για τη μίσθωση χώρου 391 τ.μ. μετά από δημοπράτηση στη θέση ΒΡΑΧΩΝΑ Δ.Ε. Συβότων.

Θέμα 5ο

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για το Δήμο Ηγουμενίτσας και τις Τοπικές Κοινότητες Μαργαριτίου, Γραικοχωρίου και έκδοση τακτοποιητικών ενταλμάτων.

Θέμα 6ο

Επί της από 9/4/2013 προσφυγής της κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» κατά της με αριθ. 51/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων να παρευρίσκονται στην συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος του οποίου

εισηγούνται.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος

Γεώργιος Κάτσινος