Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηγουμενίτσας

2013-10-16 10:32

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας συνεδριάζει σήμερα ημέρα Τέταρτη 16 Οκτωβρίου

και ώρα 13:00 στο γραφείο του Δημάρχου Ηγουμενίτσας.

Προς συζήτηση θα τεθούν τα κάτωθι θέματα:

Θέμα 1ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση ψήφιση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2013.

Θέμα 2ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013.

Θέμα 3ο: Άσκηση ενδίκων μέσων προκειμένου να σταματήσει η ανεξέλεγκτη περιφορά βοοειδών στο Ελευθέρι του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 4ο: Επί αιτήματος του κ. Λάμπρου Κώτσια για επιστροφή εγγυητικής επιστολής.

Θέμα 5ο: Επί αιτήματος του κ. Χρήστου Μπέτση για επιστροφή εγγυητικής επιστολής.

Θέμα 6ο: Αποδοχή δωρεάς ενός πυροσβεστικού οχήματος από το Δήμο Ketsch Γερμανίας.

Θέμα 7ο: Διάθεση πίστωσης και ανάθεση του έργου με τίτλο : Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο νέο κτίριο κοινωνικών και πολιτικών δομών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 8ο: Επί αιτήματος της κα. Τούλας Σιόντη για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου.

Θέμα 9ο: Επί αιτήματος της κα. Μαυρουδή Στυλιανής για μείωση και ρύθμιση προστίμου.

Θέμα 10ο: Επί αιτήματος εταιρείας Ο.Τ.Ε. για μείωση ποσού σε μίσθωμα.
Θέμα 11ο: Καθορισμός των όρων για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού της εργασίας: «Κοπή επικίνδυνων δέντρων».

Θέμα 12ο: Διάθεση πίστωσης και ανάθεση της εργασίας με τίτλο : Καθαρισμός Δασυλλίου Πέρδικας.

Θέμα 13ο: Έγκριση των πρακτικών και κατακύρωση διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Δικτύων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών», Ακρωνύμιο έργου: “URBANETS”.

Θέμα 14ο: Έγκριση των πρακτικών και κατακύρωση διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Δημιουργία δικτύου οικοσυστημάτων για την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Διασυνοριακής περιοχής», Ακρωνύμιο έργου: “NC NET”.