Συνεδρίαση Δ.Σ Δήμου Ηγουμενίτσας

2014-01-20 23:11

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας συνεδριάζει στις 22 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Τουλιού αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα. Ένα εξ αυτών και πιο συγκεκριμένα το 10ο κατά σειρά - επί συνόλου 18- στην ατζέντα, αφορά στο χωριό μας.

ΘΕΜΑ 1ο

Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο 2013 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).

Εισηγητής: Γεώργιος Κωλέττας - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 2ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση επιχορήγησης ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 4Ο

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την παραλαβή προμηθειών έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) Ν.11389/1993 και του Ν.22286/95».
Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας, του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» και του ΝΠΙΔ «ΚΕΔΗ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 161.454,41 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.
 

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση Διενέργειας Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ανταλλακτικών και τη συντήρηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Ηγουμενίτσας, συνολικού προϋπολογισμού 81.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Εισηγητής: Γόγολος Ιωάννης - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση εκπόνησης και των επόμενων σταδίων της ανατεθείσας μελέτης από τον ανάδοχο, της μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης 6ης Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση ανταλλαγής κοινοτικής έκτασης 350 τμ ιδιοκτησίας Τ.Κ. Μαζαρακιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας, με ίσης αξίας έκταση 210 τμ ιδιοκτησίας Ευάγγελου Πάσχου.

Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.
 

ΘΕΜΑ 9ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Βελτίωση αγωνιστικού χώρου – τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα στο γήπεδο Καστρίου” του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.
 

ΘΕΜΑ 10ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αποπεράτωση αντιπλημμυρικών έργων εντός οικισμού Πέρδικας (περιοχή Βλάχας)” του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου (πρώην Δήμου Μαργαριτίου)” του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Βελτίωση δρόμου από Μαζαρακιά έως Βασιλικό” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Διαμορφώσεις – αναπλάσεις – αναβάθμιση οδικού δικτύου πόλης Ηγουμενίτσας”.
Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 14ο

Παραίτηση ή μη από το δικόγραφο της από 20-9-2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 214/2012 ανακοπής (Σχετ. η αριθμ. 289/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 15ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. πρωτ. 30755/22-10-2013 αίτηση του κ. Ανδρέου Γεωργίου του Ανδρέα (Σχετ. η αριθμ. 276/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 16ο

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για ανάκληση της παραχώρησης Αγροκτήματος πρώην κοινότητας Κορύτιανης στον Δήμο Παραποτάμου.

Εισηγητής: Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 17ο

Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 18ο

Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος