Συνεδρίαση Δ.Σ Ηγουμενίτσας

2013-07-30 20:04

 Το Δημοτικό  Συμβούλιο  Ηγουμενίτσας θα συνεδριάσει στις 2 Αυγούστου 2013 ημέρα Παρασκευή

και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) με την ατζέντα να περιλαμβάνει τα εξής θέματα;

1) Αλλαγή αντικειμένου μελέτης ΧΥΤΑ Κορύτιανης για εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

2) Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 200.000,00 € από το Υπ. Ανάπτυξης για αντιπλημμυρικά έργα και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2013. -Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

 

3)Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 59.400,00 € από το Υπ. Εσωτερικών για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2013.
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

4)Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β’ τρίμηνο 2013 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010). -Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

5)Επιστροφή ποσού από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, στον κ. Τσακίρη Παναγιώτη ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. -Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

6) Επί αιτήσεως της εταιρείας «Βρύσης Δ. – Ζώτου Α. Ο.Ε.» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών στο Κάμπινγκ Δρεπάνου. -Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

7)Έγκριση εκμίσθωσης μετά από δημοπράτηση δύο κτιρίων στην Ηγουμενίτσα για στέγαση του 5ου και του 8ου Νηπιαγωγείου. -Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

8)Επί αιτήσεως α) Βασιλικής Γεωργιάδου χας Δημητρίου Ζάχου β) Ζάχου Αλέξιου του Δημητρίου και γ) Ζάχου Παναγιώτας του Δημητρίου, κατοίκων Αθηνών, για αλλαγή δικαιούχων παραχώρησης οικοπέδου από τον πρώην Δήμο Μαργαριτίου. -Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

9)Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΣ”. -Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

10) Εκδίκαση ενστάσεων κατά της υπ’ αριθμ. 96/15-4-2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Επί της αιτήσεως του κ. Αθανασίου Κάντα για προσκύρωση καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στην Δ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

11)Έγκριση Απολογιστικού πίνακα εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.» Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Κοτζαπαναγιώτου Κων/νος – Πρόεδρος Δ.Σ. «ΠΑΚΠΠΟ».

12)Έγκριση εκμίσθωσης μετά από δημοπράτηση κοινοτικού ελαιώνα στη θέση «Κούλες» της Τ.Κ. Μαργαριτίου. -Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

13)Τροποποίηση σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηγουμενίτσας και «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ». -Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.
14)Επί αιτήσεως της Εταιρείας «TECHVISION ΕΠΕ» για ρύθμιση και μείωση οφειλής. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

15) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

16)Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου. -Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΜΙΟΥ Γ. ΜΑΡΙΑ