Συνεδρίαση Δ.Σ Δήμου Ηγουμενίτσας

2014-10-13 16:49

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει το νέο Δ.Σ του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται τα εξής 19 συνολικά θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2014.

 ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή αιρετών Αντιπροσώπων για τη συμμετοχή τους στα Δ.Σ. των ΦΟΣΔΑ Ν. Θεσπρωτίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων κλπ Δήμου Ηγουμενίτσας για τα έτη 2014 και 2015.

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων του Ν.4264/2014.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Καταλληλότητας Ακινήτων  (άρθρο 7 παρ.1 του ΠΔ 270/1981).

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή αντικειμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του N.3463/06 (Δ.Κ.Κ.).

ΘΕΜΑ 7ο: Χορήγηση παράτασης στους δικαιούχους οικοπέδων της πρώην Κοινότητας Πέρδικας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 249 του ΠΔ 410/95 που δεν έχουν εκπληρώσει μέρος ή όλες τις υποχρεώσεις τους, όπως ορίζουν οι εν’ λόγω διατάξεις , στα πλαίσια του άρθρου 284 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή της παραίτησης Βιρβίλη Κων/νου από τη θέση του Προέδρου και μέλους της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας εκπαίδευσης, που ορίστηκε με την αριθμ. 241/2014 προγενέστερη απόφαση Δ.Σ. και ορισμός νέου.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση μίσθωσης κτιρίου για μεταστέγαση υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση παράτασης της μίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το 4ο Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας και εκκίνηση εκ νέου της διαδικασίας εκμίσθωσης.

ΘΕΜΑ 11ο: Καταγγελία μισθωτηρίου συμβολαίου στο Μαργαρίτι.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση μεταβολής νομικής μορφής της Εταιρείας με την επωνυμία «Κώτσιου Αμαλία – Μπαρκαμπάς Αχιλλέας ΕΕ» και τροποποίηση μισθωτηρίου συμβολαίου.

ΘΕΜΑ 13ο: Σύναψη Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την μεταβίβαση της αρμοδιότητας «Εξέταση αιτήσεων για την χορήγηση αδειών χρήσης νερού» και καθορισμός των όρων αυτής.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση απευθείας εκποίησης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, προερχόμενων από τα οχήματα και μηχανήματα του Δημοτικού Στόλου του Δήμου και ορισμός επιτροπής εκτίμησής τους.

ΘΕΜΑ 15ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Ενημέρωση Κτηματολογικού διαγράμματος-Παραλαβή νέων δηλώσεων ιδιοκτησίας και εκπόνηση του κεφαλαίου Γ’ της  Πράξης εφαρμογής του οικισμού της Πλαταριάς του Δήμου Συβότων».

ΘΕΜΑ 16ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ύδρευση Νομού Θεσπρωτίας, Τμήματα Υδαταγωγών Καρτερίου – Πλαταριάς - Συβότων».

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης εντός οικισμού Γεροπλατάνου» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και περιβάλλοντα χώρου» του πρώην Δήμου Συβότων.

ΘΕΜΑ 19ο: Συζήτηση για το Ν.4250/26-03-2014 "Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις" (Αξιολόγηση υπαλλήλων - επιμερισμός ποσοστών) και λήψη απόφασης.