Συνεδρίαση του Δ.Σ Δήμου Ηγουμενίτσας με ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης να αφορά στην Πέρδικα

2013-12-10 13:01

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί Δ.Σ του Δήμου Ηγουμενίτσας .

Μεταξύ 20 συνολικά θεμάτων ημερήσιας διάταξης υπάρχει και ένα που αφορά στο χωριό μας. Δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2013.

ΘΕΜΑ 2ο 

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού των Ειδικών Σχολείων του Δήμου Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο 

Ανάθεση της προμήθειας Εξοπλισμού του Τμήματος Ένταξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Φιλιατών (μετά από διαπραγμάτευση που διεξήχθη).

ΘΕΜΑ 4ο 

Ανάκληση αναγκαστικής κατάσχεσης.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο 
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ. 284/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο 

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ. 268/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο 

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα για την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στην υλοποίηση του έργου Urbanets».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την αγορά ενός μεταχειρισμένου ελκυστήρα επικαθήμενου (κιν. τράκτορα) μετά μίας επικαθήμενης ρυμουλκούμενης πλατφόρμας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την αγορά ενός μηχανήματος καθαρισμού παραλιών - ακτών.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο 

Αποσαφήνιση των ορίων Δ.Ε. Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας και Δ.Ε. Φαναρίου Ν. Πρεβέζης στις Τοπικές Κοινότητες Σπαθαραίων και Θεμέλου.
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο 

Ένταξη στο πρόγραμμα Leader του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πέριξ κεντρικής πλατείας Πέρδικας» εγκεκριμένου προϋπολογισμού 167.585,40 €, αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο 

Ένταξη στο πρόγραμμα Leader του έργου με τίτλο: «Πλακόστρωση-Ηλεκτροφωτισμός ιστορικού κέντρου Καστρίου» εγκεκριμένου προϋπολογισμού 215.195,00 €, αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο 

Ένταξη στο πρόγραμμα Leader του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αρδευτικού κάτω ρου Καλαμά περιοχής Δήμου Ηγουμενίτσας» εγκεκριμένου προϋπολογισμού 69.000,00 €, αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή κόμβου Νέας Σελεύκειας” του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Βελτίωση δρόμου από Μαζαρακιά έως Βασιλικό” του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο 

Επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Κατευθύνσεις για την έγκριση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια της έγκρισης πολεοδομικής μελέτης της 5ης Π. Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού χρήσεως 2012 του «ΤΟΕΒ ΡΑΓΙΟΥ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ».

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2013 του «ΤΟΕΒ ΡΑΓΙΟΥ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ».

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο 

Έκφραση γνώμης επί των εγγράφων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2014 - 2015.

-Εισηγητής: Τζάνης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας ψήφιση σχετικής πίστωσης. -Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.