Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

2013-10-26 10:02

Το Δημοτικό Συμβούλιο  Ηγουμενίτσας συνεδριάζει στις 30 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2013.

Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.484,41 € από το Υπ. Εσωτερικών για μεταφορά μαθητών και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2013.

Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο

Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Α’ τρίμηνο 2013 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).

Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση του 5ου και του 8ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Τζάνης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Τ.Κ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Αποκατάσταση ζημιών στο σύστημα άρδευσης του κάμπου Παραποτάμου” Δήμου Ηγουμενίτσας και χορήγηση παράτασης προθεσμίας.

Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Αποπεράτωση αντιπλημμυρικών έργων εντός οικισμού Πέρδικας (περιοχή Βλάχας)” του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση της υπ’ αρ.74/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ με θέμα «Λήψη απόφασης μετά την με αριθμ.πρωτ. οικ.36306/11-9-13 έγκριση του ΥΠ.ΕΣ. για σύμβαση μίσθωσης έργου όπου η δαπάνη αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο με αντίτιμο».

Εισηγητής: Κοτζαπαναγιώτου Κων/νος - Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 65/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας του κλειστού γυμναστηρίου και του ανοικτού σταδίου της πόλης Ηγουμενίτσας».

Εισηγητής: Κοτζαπαναγιώτου Κων/νος - Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ.

ΘΕΜΑ 11ο

Επικαιροποίηση της με αριθ. 53/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Μαργαριτίου, περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας ανέγερσης οικοδομής στους δικαιούχους οικοπέδων Τ.Κ. Σπαθαραίων της Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου, σύμφωνα με το άρθρο 284 του Ν.3852/2010.

Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

 Επικαιροποίηση της με αριθ. 59/2012 μελέτης με τίτλο: “Βελτίωση κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και παρόδων αυτής στην Π.Ε.1”.

Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Γήπεδο στο Βασιλικό”

Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Καθορισμός αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2014.

Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

Καθορισμός αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014.

Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο

Έγκριση υποβολής αιτήματος προς την Π.Ε. Θεσπρωτίας για παραχώρηση στο Δήμο έκτασης εμβαδού 1259,14τμ από τη θέση «ΦΑΚΕ – ΤΡΥΠΑ» στην ΤΚ Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας που αποτελεί τμήμα απαλλοτριωμένου δρόμου με αριθμό διανομής 1192.

Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο

Έγκριση "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ – ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ".

Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων παραγωγής αγροτικών προϊόντων (άρθρο 3 του Π.Δ.51/13-3-2006).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης των Δημοτικών Ενοτήτων Ηγουμενίτσας και Παραποτάμου για το Δ’ τρίμηνο του 2013.

Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο

Έγκριση διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Ηγουμενίτσας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2014.

Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο

Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στην αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Ηπείρου.

Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο

Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου μας στον Δήμο Velbert Γερμανίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο

Έγκριση εξόδων από εκδηλώσεις 28ης Οκτωβρίου και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο

Έγκριση εξόδων κίνησης κ. Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος  Αντιδήμαρχος.