Συνάντηση των εταίρων του έργου Alterenergy-Energy Sustainability for Adriatic Small Communities.

2013-07-29 14:24

Στις 16 και 17 Ιουλίου 2013 πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα της Αλβανίας η τέταρτη συνάντηση

των εταίρων του έργου Alterenergy-Energy Sustainability for Adriatic Small Communities. Την Περιφέρεια Ηπείρου εκπροσωπούσαν οι  Περικλής Βούρδας (Π. Ε. Ιωαννίνων), Θωμάς Λογοθέτης (Π.Ε. Θεσπρωτίας) και Μαρία Ντάρα (Π.Ε. Θεσπρωτίας). Το έργο αποτελεί δράση του Ευρωπαϊκού Έργου “Alterenergy Strategic Project: Energy Sustainability for Adriatic Small Communities” του Προγράμματος Adriatic IPA 2007-2013, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια της Ηπείρου. Ο σκοπός του έργου είναι να αναπτυχθούν «μοντέλα» τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν με σκοπό την βέλτιστη χρήση των ενεργειακών πηγών σε όλες τις μικρές «κοινότητες» στην περιοχή της Αδριατικής και κατ’ επέκταση στην Ήπειρο. Με τον τρόπο αυτό, θα αναπτυχθεί η ικανότητα των «κοινοτήτων» να σχεδιάζουν και οργανώνουν ολοκληρωμένες δράσεις σχετικά με ΑΠΕ-ΕΞΕΝ.

Στόχος  της συνάντησης εργασίας ήταν η παρουσίαση, της μέχρι τώρα πορείας του έργου και η ανάδειξη πιθανών  δυσκολιών και προβλημάτων που  έχουν προκύψει κατά την πορεία υλοποίησής του. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι εταίροι όσον αφορά τη γενικότερη προβολή του έργου στις περιοχές τους καθώς και στις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί ως τώρα σχετικά με την υλοποίηση διάφορων πιλοτικών έργων εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης της ενεργειακής βιωσιμότητας. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να

ανταλλάξουν ιδέες και σκέψεις για σημαντικά ζητήματα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχής της Αδριατικής. Παράλληλα, συζητήθηκαν διάφορα οικονομικά ζητήματα ενώ στην Επιτροπή Παρακολούθησης που ακολούθησε οι εταίροι, είχαν τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουν επιμέρους οικονομικούς στόχους για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου. Τέλος, προσδιορίστηκαν νέες πρωτοβουλίες οι οποίες θα συμβάλλουν περεταίρω στην  επίτευξη του στόχου της ενεργειακής βιωσιμότητας για τις μικρές κοινότητες της Αδριατικής περιοχής.

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει ως τώρα εκπονήσει τα ακόλουθα:

Καταγραφή και ανάδειξη επιτυχημένων εφαρμογών που έχουν γίνει στους τομείς ΑΠΕ-ΕΞΕΝ και μπορούν να συμβάλλουν στην ενσωμάτωση «πρακτικών ενεργειακής αειφορίας» σε όλες τις μικρές «κοινότητες» της Ηπείρου.

Ανασκόπηση του εθνικού και τοπικού κανονιστικού πλαισίου που καθορίζει την λειτουργία της ενεργειακή αειφορίας σε «κοινότητες» της Ηπείρου.

Μελέτη και καταγραφή μικρών «κοινοτήτων» στην περιοχή της Ηπείρου στο πλαίσιο των στόχων του έργου (έμφαση στην Θεσπρωτία).

Καθορισμός πλαισίου χρηματοδοτικών μηχανισμών για την ομαλή υλοποίηση παρεμβάσεων ΑΠΕ-ΕΞΕ σε μικρές «κοινότητες» της Ηπείρου.

Ενεργειακή αποτύπωση και μελέτη σε Δημόσιο Κτίριο σε «κοινότητα» της Θεσπρωτίας με στόχο την αναβάθμισή του και την μετατροπή του σε επιδεικτικό έργο ενεργειακής αειφορίας.

Οι μελέτες αυτές  συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας σαφούς εικόνας σχετικά με την ενεργειακή αειφορία στην Περιφέρεια Ηπείρου και στην υλοποίηση του πιλοτικού έργου. Η Ιστοσελίδα του έργου: www.alter-energy-eu περιγράφει όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου.