Προσλήψεις 4 υπαλλήλων ορισμένου χρόνου στο Δήμο Φιλιατών

2013-06-06 20:33

Σε πρόσληψη τεσσάρων (4) υπαλλήλων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών αναμένεται να προβεί ο Δήμος Φιλιατών. Οι εν λόγω υπάλληλοι θα προσληφθούν με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις είναι: ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (πληρώματα απορριμματοφόρων) τέσσερις (4). Η αίτηση την οποία καλούνται να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι φέρει κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δήμου: Δήμος Φιλιατών Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 463 00 Φιλιάτες Θεσπρωτίας, Γραφείο Προσωπικού, υπ΄ όψιν κ. Αμαλίας Μάνου και Φρειδερίκης Γώγου (τηλ. Επικοινωνίας: 2664360164).