Προκήρυξη τοπικού προγράμματος: «Προσέγγιση Leader Από την Ήπειρος Α.Ε»

2014-05-11 10:24

H Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

με τον διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) “Προσέγγιση LEADER” για επιλεγμένες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας προέβη στις 5 Φεβρουαρίου 2014 στην 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και κάλεσε τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλλουν τις επενδυτικές τους προτάσεις μετά από σχετική παράταση που δόθηκε έως τις 30 Απριλίου 2014.

Κατά την 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προκηρύχθηκε Δημόσια Δαπάνη ύψους 2.345.365,24 € και απευθυνόταν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των Συνεταιρισμών) καθώς και σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα Επιμελητήρια και σε ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

Οι τομείς στους οποίους μπορούσαν να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια (πρόκειται για ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις και μετεγκαταστάσεις) ήταν η μεταποίηση γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, ο αγροτουρισμός (καταλύματα, εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ.), οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση), καθώς και έργα δημόσιου χαρακτήρα που αφορούσαν την τουριστική και πολιτιστική αξιοποίηση και ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης και την ανάδειξη και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου.

Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων την 30η Απριλίου 2014 κατατέθηκαν στα γραφεία της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) είκοσι επτά (27) επενδυτικές προτάσεις που αφορούσαν  ιδρύσεις – εκσυγχρονισμούς – επεκτάσεις. Από αυτές, δέκα οκτώ (18) αφορούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα και οι υπόλοιπες εννέα (9), έργα δημόσιου χαρακτήρα & ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στους ακόλουθους τομείς:

ΤΟΜΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αγροτουρισμός

13

3 καταλύματα

9 παραδοσιακά καφενεία & εστιατόρια

1 επιχείρηση ειδικών μορφών τουρισμού

Μεταποίηση γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

3

2 επιχειρήσεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

1 επιχείρηση μεταποίησης δασοκομικών προϊόντων

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση)

2

1 επιχείρηση παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

1 βιοτεχνική μονάδα

Έργα ενίσχυσης του τουριστικού τομέα (δημόσιου χαρακτήρα)

2

2 έργα προβολής - προώθησης

Έργα υποδομών μικρής κλίμακας, χώρων άσκησης δραστηριοτήτων

3

1 έργο υποδομής (βελτίωση αρδευτικού)

2 έργα χώρων αναψυχής και άθλησης

Έργα βελτίωσης και ανάπτυξης χωριών

1

1 έργο βελτίωσης κοινόχρηστων χώρων χωριού

Έργα διατήρησης και αναβάθμισης της αγροτικής κληρονομιάς

3

1 έργο με δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

1 μουσείο

1εκθετήριο & κέντρο πολυδραστηριοτήτων

Ο  συνολικός προϋπολογισμός των υποβληθεισών προτάσεων ανέρχεται σε 6.017. 682,38 € με δημόσια δαπάνη 4.163.782,19 €.

Κατάλογος των υποβληθεισών προτάσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.epirussa.gr.

Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία έχει συσταθεί με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) της Ο.Τ.Δ.. Η αξιολόγηση δε θα υπερβεί τους τρεις (3) μήνες.