Οι εισηγήσεις των θεμάτων που αφορούν στην Πέρδικα και θα συζητηθούν στην σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ Ηγουμενίτσας

2013-08-28 13:37

Σε συνέχεια του χθεσινού μας δημοσιεύματος σχετικά με τα 2 θέματα τα οποία αφορούν στην Πέρδικα και θα συζητηθούν στην σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ Ηγουμενίτσας δημοσιεύουμε τις σχετικές εισηγήσεις, δεσμευόμενοι να επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες άμα τη ψηφίσει αυτών. Στα ενά ενότητα pdf αρχεία μπορείτε να δείτε τις αποφάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Πέριδικας επί των δύο  θεμάτων, καθώς και σχετικά διαγράμματα.

*Ευχαριστούμε θερμά τον αντιδήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Δονάτο Μαρτίνη για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε μαζί του, καθώς και για την αποστολή των σχετικών στοιχείων.

 

1ο Θέμα(14οστην ημερήσια διάταξη)

Έγκριση παραχώρησης έκτασης στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού στην περιοχή «ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ» στη Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας, σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν.3463/2006.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ           

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

           

emy-pdf.pdf (1120502)

 

     

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθ. 13/2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Αρ. Απόφ. 67/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απευθείας παραχώρηση έκτασης στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού στην περιοχή «ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ» στη Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας, σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν.3463/2006»

Στην Ηγουμενίτσα σήμερα την 05η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 17645/27.06.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (07) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (06) παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Μαρτίνης Δονάτος, Πρόεδρος,

 

 1. Βαλάκος Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος

Λιώνης Ελευθέριος

 1. Δήμα Ισμήνη, Τακτικό Μέλος

(δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα)

 1. Ντάγκας Κων/νος, Τακτικό Μέλος

 

 1. Τσώλης Βασίλειος, Τακτικό Μέλος,

 

 1. Μήτσης Σωτήριος, Τακτικό Μέλος,

 

     
 

 

Για την τήρηση των Πρακτικών της Συνεδρίασης παρευρέθη ο Υπάλληλος του Δήμου κ. Παντελής Δ. Καραπιπέρης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης τέθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ένα (01) θέμα ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, το οποίο πρότεινε να συζητηθεί ως «κατεπείγον», διότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. φύλλου 2496, τεύχος Β΄, 04-11-11, «η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής οφείλει να χορηγήσει την προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος μέσα σε δεκαπέντε (15) από την ημερομηνία αίτησης του ενδιαφερόμενου», αλλά δεν προβλέπεται να συνεδριάσει η Επιτροπή μέσα στο επόμενο 15ήμερο.

Η Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα θεωρεί το θέμα που ανέφερε στην εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος ως «κατεπείγον» και δέχεται να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 16ο ΘΕΜΑ της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απευθείας παραχώρηση έκτασης στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού στην περιοχή «ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ» στη Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας, σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν.3463/2006», έθεσε υπόψη της Επιτροπής:

 

 1. Την υπ’ αριθ. 04/22-02-2013 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, σύμφωνα με την οποία «αποφασίζει ομόφωνα να προτείνει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να δεχθούν την υπ’ αριθ. 4496/20-02-2013 αίτηση της Ε.Μ.Υ. με θέμα «Επέκταση Εθνικού Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών Ε.Μ.Υ.» εφόσον ελεγχθούν τα σημεία που προτείνονται με βάση το σχεδιάγραμμα και τις φωτογραφίες των περιοχών καθώς και του συστήματος που προτίθεται να εγκαταστήσουν, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Σε περίπτωση αδυναμίας των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την τοπογράφηση των συγκεκριμένων περιοχών,  παρακαλούμε τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου να συνεργαστούν με τις αντίστοιχες Τοπογραφικές Υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Θεσπρωτίας»,
 2. Την υπ’ αριθ. 4496/20-02-2013 αίτηση της Ε.Μ.Υ., με θέμα «Επέκταση Εθνικού Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών Ε.Μ.Υ.» με την οποία διερευνά τη δυνατότητα εγκατάστασης Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού (ΑΜΣ) στην περιοχή Καραβοστάσι της Δ.Κ. Πέρδικας,
 3. Την με αριθ. πρωτ. 9810/03.07.2013 βεβαίωση χρήσης γης του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Ηγουμενίτσας, με την οποία βεβαιώνεται ότι «Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 9810/03.07.2013 εγγράφου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τον έλεγχο των στοιχείων που προσκομίστηκαν, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ 2β του Ν 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α΄/09-04-2012), επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις σταθμών μέτρησης μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό από υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, των Περιφερειών και των Δήμων μετά από κοινοποίηση της μελέτης στις οικείες Υπηρεσίες Δόμησης. Από τους ίδιους φορείς επιτρέπεται η εγκατάσταση των σταθμών αυτών χωρίς έκδοση άδειας στους ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και δωμάτων δημοσίων κτιρίων. Οι κατασκευές αυτές δεν προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης και στην κάλυψη. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η χρονική διάρκεια και η διαδικασία εγκατάστασης των σταθμών αυτών».

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, και αφού έλαβε υπ΄όψιν:

 1. Την υπ’ αριθ. 04/22-02-2013 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας,
 2. Την υπ’ αριθ. 4496/20-02-2013 αίτηση της Ε.Μ.Υ., με θέμα «Επέκταση Εθνικού Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών Ε.Μ.Υ.»,
 3. Την με αριθ. πρωτ. 9810/03.07.2013 βεβαίωση χρήσης γης του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Ηγουμενίτσας,
 4. Την παρ. 1Β, ii, του άρθρου 73 του Ν.3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας, προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, την απευθείας δωρεάν παραχώρηση της αιτούμενης έκτασης στην περιοχή Καραβοστάσι της Δ.Κ. Πέρδικας για την εγκατάσταση Αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού (ΑΜΣ) στην περιοχή, βάσει των παρ. 1 & 2 του άρθρου 185 του Ν.3463/2006.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 67/2013.

 

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται:

 

Ακριβές απόσπασμα

Ηγουμενίτσα 18/07/2013

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Δονάτος Μαρτίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

2ο Θέμα (15ο στην ημερήσια διάταξη)

Επί της υπ’ αριθ. 05/22.02.2013 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας σχετικά με τη

μετεγκατάσταση εργοστασίων παραγωγής ελαιόλαδου σε προβλεπόμενη από το ΣΧΟΟΑΠ περιοχή.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθ. 13/2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Αρ. Απόφ. 68/2013

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

 «Επί της υπ’ αριθ. 05/22.02.2013 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας σχετικά με τη μετεγκατάσταση εργοστασίων παραγωγής ελαιόλαδου σε προβλεπόμενη από το ΣΧΟΟΑΠ περιοχή»

Στην Ηγουμενίτσα σήμερα την 05η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 17645/27.06.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (07) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (06) παρακάτω μέλη:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Μαρτίνης Δονάτος, Πρόεδρος,

 

 1. Βαλάκος Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος,

Λιώνης Ελευθέριος

 1. Δήμα Ισμήνη, Τακτικό Μέλος

(δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα)

 1. Ντάγκας Κων/νος, Τακτικό Μέλος

 

 1. Τσώλης Βασίλειος, Τακτικό Μέλος,

 

 1. Μήτσης Σωτήριος, Τακτικό Μέλος,

 

     

 

ελαιοτριβεια.pdf (789339)

 

 

Για την τήρηση των Πρακτικών της Συνεδρίασης παρευρέθη ο Υπάλληλος του Δήμου κ. Παντελής Δ. Καραπιπέρης.

 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης τέθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ένα (01) θέμα ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, το οποίο πρότεινε να συζητηθεί ως «κατεπείγον», διότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. φύλλου 2496, τεύχος Β΄, 04-11-11, «η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής οφείλει να χορηγήσει την προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος μέσα σε δεκαπέντε (15) από την ημερομηνία αίτησης του ενδιαφερόμενου», αλλά δεν προβλέπεται να συνεδριάσει η Επιτροπή μέσα στο επόμενο 15ήμερο.

Η Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα θεωρεί το θέμα που ανέφερε στην εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος ως «κατεπείγον» και δέχεται να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 17ο ΘΕΜΑ της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, «Επί της υπ’ αριθ. 05/22.02.2013 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας σχετικά με τη μετεγκατάσταση εργοστασίων παραγωγής ελαιόλαδου σε προβλεπόμενη από το ΣΧΟΟΑΠ περιοχή», έθεσε υπόψη της Επιτροπής:

 

 1. Την υπ’ αριθ. 05/22-02-2013 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας, σύμφωνα με την οποία «αποφασίζει ομόφωνα να προτείνει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες εργοστασίων παραγωγής ελαιόλαδου, όπως οριοθετήσουν το χώρο που προβλέπεται στο ΣΧΟΟΑΠ προκειμένου να υλοποιηθεί η μετεγκατάσταση των ελαιοτριβείων άμεσα στην εν λόγω έκταση που προβλέπει εγκαταστάσεις βιοτεχνικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων ακόμα και με διαδικασία δημοπράτησης. Επισημαίνεται δε, μετά από προφορική συνεννόηση με τους ελαιοτριβείς, ότι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν το κόστος των μελετών και τοπογραφικών καθώς και όποιων άλλων αδειοδοτήσεων απαιτούνται από άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης, επισημαίνεται ότι στη συγκεκριμένη περιοχή του ΣΧΟΟΑΠ υπάρχει χώρος για τους ανωτέρω ενδιαφερόμενους»,
 2. Την με αριθ. πρωτ. 9816/03.07.2013 βεβαίωση χρήσης γης του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Ηγουμενίτσας, με την οποία βεβαιώνεται ότι «Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 9816/17.04.2013 εγγράφου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τον έλεγχο των στοιχείων που προσκομίστηκαν, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Πέρδικας (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), το οποίο βρίσκεται στη Β2 Φάση: Οριστικές Προτάσεις, χωροθετείται ΒΙΠΑ στη θέση «Κοκκινορέματα» έκτασης 50 στρεμμάτων ανατολικά του οικισμού της Πέρδικας, σε απόσταση 620 μέτρων από αυτόν. Ο χώρος προτείνεται κατά κύριο λόγο για τη μετεγκατάσταση των ελαιοτριβείων, στα οποία θα επιβληθεί η δημιουργία μονάδας βιολογικού καθαρισμού, κατά προτίμηση κοινή. Στο ΒΙΠΑ θα μπορούν να εγκατασταθούν και άλλες βιοτεχνικές ή βιομηχανικές μονάδες ελαφριάς έως μέσης όχλησης. Προτείνεται να πολεοδομηθεί η έκταση του ΒΙΠΑ.

Επιτρέπεται

Επιτρέπονται βιοτεχνικές, βιομηχανικές ή αποθηκευτικές χρήσεις μέσης ή χαμηλής όχλησης με βάση το ΦΕΚ 1087/Β, 5-08-2003 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».

Όροι και περιορισμοί Δόμησης

Σύμφωνα με την πολεοδομική μελέτη που θα εκπονηθεί κατά ΚΥΑ 79397/6621/21-11-90 (ΦΕΚ 674 Δ). Προτείνεται ΜΣΔ 0,40.

Το νομικό πλαίσιο για την δημιουργία ΒΙΠΑ καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Ν. 2545/97 Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 254 Α' 15/12/1997) και του Νόμου 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

Επισημαίνεται ότι με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, για τη θεσμοθέτηση του ΒΙΠΑ απαιτείται η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στο πλαίσιο των οποίων θα γίνει ενδελεχής αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής και θα προταθούν κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα».

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, και αφού έλαβε υπόψη:

 

 1. Την υπ’ αριθ. 05/22-02-2013 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας,
 2. Την με αριθ. πρωτ. 9856/03.07.2013 βεβαίωση χρήσης γης του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Ηγουμενίτσας,
 3. Την παρ. 1Β, ii, iii του άρθρου 73 του Ν.3852/2010,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας, προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης, τη μετεγκατάσταση των ελαιοτριβείων της Δ.Κ. Πέρδικας στο χώρο που προβλέπεται στο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της περιοχής για την εγκατάσταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 67/2013.

 

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται:

 

Ακριβές απόσπασμα

Ηγουμενίτσα 18/07/2013

 

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Δονάτος Μαρτίνης

Αντιδήμαρχος