Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2014-01-15 21:47

Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 9:30. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 30-12-2013 συνεδριάσεως. Πέντε είναι συνολικά τα θέματα που αφορούν στο νομό μας.

1) Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2014.

2) Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του κ. Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας.

3) Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας του ΚΗΙ 9221 αυτοκινήτου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

4)Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

5)Επαναληπτική μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.