Ημερήσια διάταξη οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας

2013-06-10 21:10

Tην Τρίτη 11-06-2013, και ώρα 10.00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 30-05-2013 συνεδριάσεως 

 

 1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Βασιλικής», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
 2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 205.000,00 με ΦΠΑ.
 3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Ανθοχώρι Δωδώνης», προϋπολογισμού € 15.000.00 με ΦΠΑ.
 4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Μηλιάς – Κρανιάς και κατασκευή σαρζανέτ στα όρια του οικισμού», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λάιστα», αναδόχου Αθανασίου Μηλιώνη, μέχρι την 30-09-2013.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου εταιρείας «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-10-2013.
 7. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Γέφυρα Ανθοχωρίου Μετσόβου – κατασκευή σαρζανέτ – αντιστήριξη επαρχιακής οδού», αναδόχου Κοιν/ξίας Χριστάς Βασίλειος – Τάσης Γεώργιος, μέχρι την 31-08-2013.
 8. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κουτσελιού και συνοικισμού Γορίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΝΗ Ν. ΓΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 24-07-2013.
 9. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-04-2013 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Εθνικής Οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Κλειστό και περιοχή Αθαμανίου», προϋπολογισμού  € 57.000,00 με ΦΠΑ.
 10. Έγκριση ανάθεσης εργασιών απομάκρυνσης (διαμέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού) επεξεργασμένων  στραγγιδίων, από τον ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας (Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου.
 11. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού 50.353,00 €, με Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ03000012), με τίτλο «Προμήθεια-μεταφορά και τοποθέτηση πληροφοριακών, ρυθμιστικών και πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, χιονοδεικτών, καθώς και μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στο Ε.Ο.Δ. αρμοδιότητας Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου», και κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης.
 12. Έγκριση του από 31-05-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για  την  προμήθεια  συσκευασμένου  ασφαλτικού  μίγματος  (ψυχρού) για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού δαπάνης € 40.000,00 πλέον ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 13. Συγκρότηση κα ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια τεμαχιστών (θρυμματιστών) ογκωδών απορριμμάτων και αντικειμένων, για τις ανάγκες του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού και λοιπών μηχανημάτων ειδικής χρήσεως, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
 14. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/23-05-2013 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας του.
 15. Έγκριση προμήθειας τσιμεντοσωλήνων για επισκευές τεχνικών του επαρχιακού οδικού  δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 16. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο λιμάνι του Βάλτου του Δήμου Πάργας, που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις), βάσει της αριθμ. Φ.600.2/40114/1726/26-04-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 14/497/30-04-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 17. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 21-05-2013, σύμφωνα με την αριθμ. 35336/1590/15-04-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι καταπτώσεις – καθιζήσεις και κατολισθήσεις από έντονα καιρικά φαινόμενα, σε διάφορες περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 18. Έγκριση δαπάνης για αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κτιρίου όπου στεγάζεται η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων.
 19. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Σταμούλη Λαμπρινής και Καμπέρη Σπυριδούλας, στη Θεσσαλονίκη, για την παρακολούθηση σεμιναρίου το οποίο διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 19-06-2013 έως 21-06-2013 με θέμα «Επίσημος έλεγχος στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων – παιδικές τροφές» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 20. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Τσιούρη Ιωάννας και Ματακούλη Χρήστου, για τη συμμετοχή τους σε σεμινάριο του ΕΦΕΤ με θέμα «ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΜΟΛΥΝΟΥΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (food contaminants)» που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη,  από 26-06-2013 έως 28-06-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 21. Έγκριση δημιουργίας και εκτύπωσης ενημερωτικού υλικού για την κοινωνική δράση “Epirus Friendly Shopping” της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση σχετικών δαπανών
 22. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στο δρόμο Γέφυρα Τζαρή - Κούνιες» (ΚΑΠ 2012), αναδόχου Απόστολου Στεφάνου ΕΔΕ, μέχρι την 31-07-2013.
 23. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι», αναδόχου Απόστολου Στεφάνου, ΕΔΕ, μέχρι την 31-07-2013.
 24. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», μέχρι την 30-09-2013.
 25. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (υπέρβασης) της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ φάση)», αναδόχου Χρήστου Κατέρου, ΕΔΕ.
 26. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, από 6 έως 8-06-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 27. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στα πλαίσια του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» για τη προγραμματική περίοδο 2007-2013 που αφορά στη δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – “ΤοπΕΚΟ”»,  προϋπολογισμού € 11.246,88 με ΦΠΑ.
 28. Έγκριση μετακίνησης του Χριστόφορου Μπέζα, Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, από 11 μέχρι και 14-6-2013 για τη συμμετοχή του σε σεμινάριο με θέμα: «Η ερμηνεία και η εφαρμογή του πειθαρχικού Δικαίου  όπως ισχύει σήμερα», που διοργανώνει «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 29. Έγκριση μετακίνησης του Ηλία Γιαννακού, υπαλλήλου του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη από 19 μέχρι 21-6-2013 για τη συμμετοχή του σε σεμινάριο που διοργανώνει η «Forum training & consulting» με θέμα: «Πρακτική Εκμάθηση & Χρήση (με πρακτικό παράδειγμα σε Η/Υ) του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Αιτημάτων & Δημοσίων Συμβάσεων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 30. Έγκριση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας  (θερινά υποδήματα & είδη ένδυσης), για τους χειριστές – οδηγούς της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2013.
 31. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 32. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, πολιτιστικής εκδήλωσης, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 33. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 34. Κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου (Υποέργο: Καθαρισμός κοίτης ρέματος Καρυδά έτους 2013)», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 35. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (υπέρβασης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Θεσπρωτικού Δήμου Ζηρού», αναδόχου Ιωάννη Καραμπιτιάνη ΕΔΕ.
 36. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την εκτέλεση εργασιών για τον καθαρισμό του εσοδευτικού αύλακος του ιχθυοτροφείου «Τσοπέλι» του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Πρέβεζας, προϋπολογισμού δαπάνης € 10.430,40 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου του Περιφ. Προγράμματος Κ.Α.Π. 2013 «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισμό των ποταμών και ρεμάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2013 προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες».
 37. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών στο οδόστρωμα επί της 8ης επαρχιακής οδού του  Νομού Πρέβεζας, προϋπολογισμού δαπάνης € 15.129,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου του Περιφ. Προγράμματος Κ.Α.Π. 2013 «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό και αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισμό των ποταμών και ρεμάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2013 προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες».
 38. Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», προεκτιμώμενης αμοιβής € 133.644,47 χωρίς ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 39. Έγκριση του Πρακτικού Ι/17-05-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας του έργου BioGAIA» προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.
 40. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για δράσεις δημοσιότητας για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 10.550,00 € με ΦΠΑ.
 41. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών εκδηλώσεων, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 42. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας: α) Απόστολου Παππά και β) Αθανασίου Κιτσαντά για τη συμμετοχή τους στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, έργο «Βiogaia» που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας την Πέμπτη 17/6/2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 43. Έγκριση μετακίνησης του Απόστολου Καλόγηρου, Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή του σε σεμινάριο με θέμα: «Η ερμηνεία και η εφαρμογή του πειθαρχικού Δικαίου  όπως ισχύει σήμερα», που διοργανώνει «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ» στις 12 και 13-06-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 44. Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση των όρων αυτής, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II με ακρωνύμιο LA BOTTEGA II», για τις Δράσεις: 1. Διοργάνωση  Artistic workshop και 2. Φιλοξενία μίας (1) θεατρικής παραγωγής από την Ιταλία, προϋπολογισμού € 65.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
 45. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 46. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπέρβασης λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσα αποκατάσταση αρμών διαστολής στη γέφυρα Μεσοποτάμου και συντήρηση αρμών στη γέφυρα Εφύρας στην παραλιακή Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», αναδόχου Κων/νου Κωσταβασίλη.