Ευρωπαϊκό Σύστημα δεικτών για τον τουρισμό

2013-08-01 19:59

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικότερα η Μονάδα Τουριστικής Πολιτικής, έχει αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό σύστημα

δεικτών για τον τουρισμό (ETIS), που στόχο έχει να συνδράμει τις τοπικές αρχές ως προς τη μέτρηση και την παρακολούθησης των επιδόσεών τους, αναφορικά με την ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας στους προορισμούς που διαχειρίζονται.

Το ETIS έχει αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από υπάρχουσες πρωτοβουλίες και των σχολίων που έχουν συλλεχθεί από διάφορους προορισμούς της Ευρώπης και αποτελεί διαδικασία για την παρακολούθηση, τη διαχείριση, και την ενίσχυση της βιωσιμότητας ενός τουριστικού προορισμού. Βασίζεται σε μια διαδικασία που διαμορφώνεται από τοπικούς παράγοντες και στην οποία θα μετέχουν σχετικοί με τον τουρισμό κλάδοι που θα πρέπει να εργαστούν μαζί, ώστε να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο τουρισμός λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο και να οικοδομήσουν μια ακριβή εικόνα της τουριστικής βιομηχανίας μας και της αλληλεπίδρασης του τουρισμού με τους διάφορους άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας, την κοινότητα και το περιβάλλον. Το σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο δεικτών, ένα Toolkit, και ένα σύνολο δεδομένων και είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να παρακολουθείται η απόδοση του προορισμού, να χαράσσονται οι κατάλληλες πολιτικές και να λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις για τη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφάσισε την υιοθέτηση του εν λόγω εργαλείου διαχείρισης και την καθιέρωση συστήματος δεικτών που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας ότι η χρήση τους θα συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη μιας κερδοφόρας και βιώσιμης τουριστικής βιομηχανίας στην περιοχή μας.

Για την υλοποίηση του εν λόγω εγχειρήματος η Περιφέρεια Ηπείρου έχει συντάξει κάποια ερωτηματολόγια που προβλέπονται από το ETIS toolkit και απευθύνονται στους επισκέπτες (τουρίστες), στις τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και στους κατοίκους της Ηπείρου. Τα ερωτηματολόγια των επιχειρήσεων θα πρέπει να συμπληρωθούν και να επιστραφούν στους Δήμους ως 31-10-2013, ώστε να προχωρήσει η επεξεργασία των δεδομένων, ενώ τα ερωτηματολόγια για τους τουρίστες και τους κατοίκους θα πρέπει να διανέμονται για συμπλήρωση ως τις 31-1-2014 και να επιστραφούν στους Δήμους ως τις 7-2-2014.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων τουρισμού (καταλύματα, τουριστικά γραφεία, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, εταιρείες διοργάνωσης outdoor activities κ.λ.π.) να προμηθευτούν άμεσα τα ερωτηματολόγια που αναφέρονται στους ίδιους και τους τουρίστες – πελάτες τους και μετά τη συμπλήρωσή τους να τα επιστρέψουν στα γραφεία τουρισμού των Δήμων στους οποίους ανήκουν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν ερωτηματολόγια από:

  • Την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr).
  • Τα γραφεία τουρισμού των Δήμων στους οποίους ανήκουν.
  • Τις κλαδικές ενώσεις στις οποίες ανήκουν.