Εποχικές προσλήψεις στο Δήμο Ηγουμενίτσας

2013-06-15 14:06

Στην πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου αναμένεται να προβεί η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας ύστερα από την υπ’ αριθ. 29/2013 απόφαση του Δ.Σ  με την οποία ανακοινώνει:  

Α) την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, για την κάλυψη κατεπειγουσών, πρόσκαιρων, εποχικών αναγκών της ΔΕΥΑΗ
· τεσσάρων (4) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών,
· ενός (1) ατόμου ΥΕ Βοηθού υδραυλικού,
· ενός (1) ατόμου ΔΕ Τεχνίτη, για την αποκατάσταση οδοστρωμάτων και την στεγανοποίηση φρεατίων ύδρευσης και αποχέτευσης και

Β) την πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, για την κάλυψη κατεπειγουσών, πρόσκαιρων, εποχικών αναγκών της ΔΕΥΑΗ
· δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών
· ενός (1) ατόμου ΔΕ Τεχνίτη, για την αποκατάσταση οδοστρωμάτων και την στεγανοποίηση φρεατίων ύδρευσης και αποχέτευσης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στη γραμματεία της ΔΕΥΑΗ, Ελευθερίας 7, στην Ηγουμενίτσα. Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη ΔΕΥΑΗ και στο τηλ: 26650 -23223
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ και συγκεκριμένα από 17/6/2013 έως 21/6/2013.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας
Δονάτος Ν. Μαρτίνης