Δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την αγορά απορριμματοφόρου προκηρύσσει ο Δήμος Σουλίου

2013-12-04 17:13

Η Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές

και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 119.998,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από πόρους του Δήμου Σουλίου.
Το υπό προμήθεια απορριμματοφόρο προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Σουλίου για να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες, αποκομιδής αστικών απορριμμάτων.
Το όχημα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρου και υπερκατασκευή χωρητικότητας συμπιεσμένων απορριμμάτων 12m3, τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου. Ολόκληρο το όχημα θα είναι απόλυτα καινούργιο και πρόσφατης κατασκευής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών µε αντικείμενο απασχόλησης την παραγωγή ή την εμπορία απορριμματοφόρων.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή ποσού 6.000,00€, η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία πρέπει να έχει ισχύ ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς-(δηλαδή ισχύς 120 ημερών τουλάχιστον.)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 30 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.μ., στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής Δήμος Σουλίου – Δημαρχείο στην οδό Κ. Καραμανλή 179 , ισόγειο.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών όλες τις εργάσιμές ώρες και ημέρες από τα γραφεία των Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου (τηλ.26666360129-32 αρμόδιοι υπάλληλοι Παππάς Γρηγόριος - Μαραζόπουλος Αθανάσιος).