Αποκατάσταση ζημιών στο δρόμο Πέρδικα-Καρτέρι

2013-05-19 13:15

 Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό  με το σύστημα, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου για την ανάθεση του έργου :«Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην επαρχιακή οδό Καρτέρι- Πέρδικα του Δήμου Ηγουμενίτσας με προϋπολογισμό 85.000,00? (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από μια κατηγορία εργασιών, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 67.075,15? (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ), να πάρουν πληροφορίες για τα σχετικά με τον διαγωνισμό και να λάβουν γνώση της μελέτης από την έδρα της υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, Π. Τσαλδάρη 18α - 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2665 360133, FAX 2665 360227, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ελευθέριος Σοφίας), μέχρι την Πέμπτη 30-5-2013 και χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04-06-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου, Π. Τσαλδάρη 18α - 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η προϊσταμένη Αρχή και η οποία γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

Α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία και πιο συγκεκριμένα:

1. Επιχειρήσεις γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ. Ε. Ε. Π.) που τηρείται στη Γ. Γ. Δ. Ε και εφόσον ανήκουν στην A1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι και πιο συγκεκριμένα :

1. Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε. Ο. Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ. Δ. Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π. Ο. Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

2. Επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.341,50 (2% επί του προϋπολογισμού) και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα απευθύνεται προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με την αρ 35981/1668/17-4-2013 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου και με Κ.Α 2013 ΕΠ03000001 με υπάρχουσα πίστωση 81.000, 00. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Από την προκήρυξη δεν τεκμαίρεται το πότε -και αν θα ξεκινήσουν -κάποια στιγμή οι εργασίες αποκατάστασης. Επειδή είναι αδύνατο να μην υπάρξουν ενστάσεις σε ότι αφορά στο διαγωνισμό (ο οποίος θα διεξαχθεί αρχές Ιούνη), ως εκ τούτου  καθίσταται λοιπόν σαφές ότι θα χρειαστεί κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι να εκδικαστούν και να τελεσιδικήσουν οι ενστάσεις, οπότε το έργο θα πάρει παράταση,  συνηθίστε λοιπόν στην ιδέα ότι –και-το καλοκαίρι θα κινείστε στον ίδιο δρόμο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ