Έναρξη εργασιών επί της οδού 49 Μαρτύρων στην Ηγουμενίτσα

2014-10-23 19:39

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες οδοποιίας για την κατασκευή της οδού

49 Μαρτύρων στα πλαίσια της από 08/9/2014 συναφθείσας σύμβασης με την ανάδοχο Κ/Ξ ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. – ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. προϋπολογισμού 4.150.504,84 €, καλείστε, εφόσον υπάρχουν επικείμενα εντός της οριοθετημένης οδού, σύμφωνα  με τα εγκεκριμένα σχέδια πόλεως της 1ης και 3ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας, να τα μεταφέρετε εντός των ορίων της ιδιοκτησίας σας μέχρι τις 15/11/2014. Σε διαφορετική περίπτωση οτιδήποτε βρίσκεται εντός του κοινόχρηστου χώρου θα καθαιρείται υποχρεωτικά με την εκτέλεση της εγκατεστημένης εργολαβίας. Να αναφερθεί ότι το μέσο πλάτος της οδού 49 Μαρτύρων, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια πόλεως, είναι 22 μέτρα. Επιπλέον, κάνουμε γνωστό στους οικοπεδούχους που βρίσκονται σε χαμηλότερη στάθμη από αυτήν της οδού 49 Μαρτύρων ότι προβλέπεται η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης της οδού με δαπάνες του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η κατασκευή  τους θα γίνει σύμφωνα με τη μελέτη του έργου και δεν πρόκειται να θίξει καμία ιδιοκτησία, αφού προβλέπεται να γίνουν σύμφωνα με τα όρια των εγκεκριμένων σχεδίων πόλης.

Τέλος, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δεν αναγνωρίζονται επικείμενα που δημιουργήθηκαν μετά την κύρωση των πράξεων εφαρμογής της 1ης και 3ης Πολεοδομικής Ενότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του εν λόγω έργου μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας:

Δ/σνη Τεχνικών Υπηρεσιών, 3ος όροφος νέου Δημαρχιακού Μεγάρου, οδός Σουλίου 3

Τηλ: 2665361270, 2665361268